Υποτροφία στους άπορους νέους Ευρυτάνες

Συντάκτης: Flowmagazine

Υποτροφία στους άπορους νέους ΕυρυτάνεςΔύο υποτροφίες για ήδη φοιτητές ή φοιτήτριες (όχι νεοεισαγόμενους) σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας και σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να κατάγονται από την Ευρυτανία και η οικογένειά τους να μην έχει επαρκή οικονομικά μέσα.

Παροχές: Εκαστη υποτροφία συνίσταται στο ποσό των 3.000,00 € κατ’ έτος, για όλα τα έτη σπουδών. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υποτροφίας στα επόμενα έτη σπουδών είναι η κανονική προαγωγή τους και μάλιστα με καλούς βαθμούς. Απώλεια και ενός Εξαμήνου σπουδών χωρίς σοβαρό λόγο ή χαμηλή βαθμολογία, σημαίνει διακοπή της υποτροφίας με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Το βοήθημα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 1.500,00 €.

Φορέας: Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα

Σύνδεσμος: http://www.karapipereio.org/Idrytes.html

Πληροφορίες: Για τυχόν διευκρινίσεις κ. Στ. Χατζηθάνο τηλ. 2107643817.

Δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις υποτροφίες είναι:
Αίτηση
Βεβαίωση της οικείας Σχολής για το εξάμηνο σπουδών που παρακολουθεί και τη γενική βαθμολογία που πέτυχε στο προηγούμενο εξάμηνο σπουδών. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βεβαίωση ότι έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές και επίσημο αντίγραφο πτυχίου του.
Επικυρωμένο εκκαθαριστικό Φ.Ε. της οικογενείας έτους 2012 ή 2011 ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι η οικογένειά του δεν υποβάλλει φορολ. δήλωση.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχει τύχει άλλης υποτροφίας από οποιαδήποτε πηγή για τον ίδιο σκοπό.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή του από την Ευρυτανία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 45 ημερών από τη πρώτη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά τους, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση : Καραπιπέρειο Πνευματικό Ιδρυμα, Πανόρμου 25, 115 22 Αθήνα, με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα υποτροφιών».

Λήξη υποβολής: 22/12/2012

Ιδιότητα δικαιούχου: Φοιτητές, Απόφοιτοι

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…