Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ στην αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού;

Συντάκτης: Flowmagazine

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι μεθοδολογίες που αξιοποιούνται για να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά, οι προτιμήσεις, οι συμπεριφορές και οι ικανότητες των ατόμων. Η αποτύπωση αυτή βοηθά στην πρόβλεψη της απόδοσης ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο ρόλο.

Τα επιστημονικά σχεδιασμένα και αναπτυγμένα ψυχομετρικά τεστ αποτελούν εργαλεία που βοηθούν τους οργανισμούς να προβλέψουν και να συγκρίνουν την απόδοση των υποψηφίων σε μια θέση εργασίας με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων για να κατανοήσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία των υποψηφίων και να τα αξιοποιήσουν σε μεταγενέστερα στάδια των διαδικασίας επιλογής, όπως π.χ. στην προσωπική συνέντευξη (δια ζώσης ή online συνέντευξη).

Τύποι ψυχομετρικών τεστ

Υπάρχουν πολλοί τύποι ψυχομετρικών τεστ με τον καθένα να έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί διαφορετικούς παράγοντες που προβλέπουν την εργασιακή απόδοση. Μερικοί από τους συνηθέστερους τύπους ψυχομετρικών τεστ είναι τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας, τα τεστ ικανοτήτων, τα τεστ γνώσεων κ.α.

Ερωτηματολόγια προσωπικότητας

Τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας αξιολογούν τους προτιμητέους τρόπους συμπεριφοράς ενός ατόμου, πώς δηλαδή προτιμά να συμπεριφέρεται το άτομο κατά την εργασία του. Δεν αξιολογούν τις ικανότητες του ατόμου, αλλά πώς το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του αναφορικά με την αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα, τον τρόπο που προσεγγίζει πληροφορίες και προβλήματα, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. 

Τεστ ικανοτήτων

Τα τεστ ικανοτήτων αξιολογούν πώς το άτομο μπορεί να αποδώσει σε δοκιμασίες που δεν σχετίζονται με κάποια εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Τα τεστ αυτά μετρούν τη γενικότερη ικανότητα (το δυναμικό) ενός ατόμου να αφομοιώνει νέες γνώσεις, να αναλύει πληροφορίες διαφόρων ειδών (γλωσσικές, αριθμητικές, αφηρημένες, μοτίβα κ.α.) και να επιλύει προβλήματα.

Τεστ γνώσεων

Τα τεστ αυτά αξιολογούν τις γνώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων ενός συγκεκριμένου ρόλου. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν, για παράδειγμα, τα IT skills tests για συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού ή τα τεστ γνώσης ξένων γλωσσών.

Επιλογή ψυχομετρικών εργαλείων

Όταν αποφασίσει ένα οργανισμός να εντάξει ένα ψυχομετρικό τεστ στις διαδικασίες επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κατανοεί απόλυτα τι μετρά το συγκεκριμένο εργαλείο και πώς ερμηνεύονται σωστά τα αποτελέσματα του. 

Επίσης, είναι σημαντικό να επιλέξει ένα εργαλείο που ταιριάζει στις ανάγκες της διαδικασίας. Επιπλέον, η τελική επιλογή του τεστ θα πρέπει να γίνει πάντοτε μετά από αξιολόγηση των ποιοτικών/ τεχνικών χαρακτηριστικών των εργαλείων. Δεν είναι όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία εφάμιλλης ποιότητας και δεν διαθέτουν την ίδια προβλεπτική ικανότητα. Η ποιότητα κατασκευής ενός εργαλείου εξαρτάται από το επιστημονικό υπόβαθρο και την έρευνα στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του.

Τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν αξιολογείτε ένα εργαλείο είναι:

  • Η αξιοπιστία
  • Η εγκυρότητα
  • Η σχέση κόστους-αποτελέσματος
  • Η εμπειρία συμπλήρωσης

Πώς χορηγούνται τα ψυχομετρικά τεστ;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και μέθοδοι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί ποιος είναι ο σωστότερος τρόπος χορήγησης ενός ψυχομετρικού τεστ. Αρχικά, τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνταν σε έντυπη μορφή (paper & pencil) και χορηγούνταν από εκπαιδευμένα άτομα του οργανισμού.

Ωστόσο, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης των ψυχομετρικών τεστ, χρησιμοποιούνται πια περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Οι οργανισμοί λαμβάνουν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από ποτέ, με αποτέλεσμα να αναζητούν έναν πιο ευέλικτο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο να εντοπίζουν ποιοι υποψήφιοι είναι καταλληλότεροι για το ρόλο.

Η ψυχομετρική αξιολόγηση σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού μπορεί να εντοπίσει αποτελεσματικά ποιοι υποψήφιοι ταιριάζουν περισσότερο στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. 

Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ψυχομετρικά εργαλεία στα πρωταρχικά στάδια των διαδικασιών προσλήψεων, ώστε να μειώσουν με έναν αμερόληπτο και αποδοτικό τρόπο τον αριθμό των υποψηφίων που προκρίνονται στις πιο χρονοβόρες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα τις συνεντεύξεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η χρήση των online ψυχομετρικών εργαλείων να αποτελεί πλέον μια σταθερή μεθοδολογία που βοηθά τους οργανισμούς να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ μειώνουν το χρόνο και τους απαιτούμενους πόρους για τις διαδικασίες προσλήψεων.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία ενισχύουν τις διαδικασίες των προσλήψεων;

Τα ψυχομετρικά τεστ συχνά χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας προσλήψεων για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιλέξουν τους κατάλληλους υποψήφιους. Όταν εφαρμόζονται σωστά, τα ψυχομετρικά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον εντοπισμό των υποψηφίων που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για έναν ρόλο. 

Όταν οι οργανισμοί, επομένως, επενδύουν με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία των προσλήψεων, το κέρδος είναι πολλαπλάσιο, καθώς η μείωση των ποσοστών αποχωρήσεων εργαζομένων μειώνει σημαντικά και το κόστος για νέες προσλήψεις και για εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων. 

Επίσης, όταν επιλέγεται ένας εργαζόμενος που έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και δεξιότητες για ένα ρόλο, η απόδοση του θα είναι υψηλότερη και η εργασιακή του ικανοποίηση μεγαλύτερη.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…