Τα πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας

Συντάκτης: Flowmagazine

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές – είτε πρόκειται για ιδιωτικά νοικοκυριά, είτε για μεγάλες επιχειρήσεις – στρέφονται προς την «καθαρή ενέργεια» προκειμένου να εξασφαλίσουν ηλεκτρικό ρεύμα για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μονάχα στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας, ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Άλλωστε η κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τεθεί, το συντομότερο δυνατό, τέλος στα λιγνιτικά εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα υγείας στον τοπικό πληθυσμό, όπου εγκαθίστανται οι μονάδες, και στη θέση τους να πολλαπλασιαστούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας· όπως είναι η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και το βιοαέριο.

Έχουν λάβει την ονομασία ‘ανανεώσιμες (ή κατ’ άλλους ήπιες) μορφές ενέργειας’ επειδή για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται οποιασδήποτε μορφής εξόρυξη, άντληση ή καύση όπως στους γαιάνθρακες, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια, αλλά απλώς και μόνο η χρήση φυσικών πόρων που βρίσκονται ανεξάντλητοι στη φύση όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος και το νερό.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της καθαρής ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας διαθέτουν μια πλειάδα πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών μορφών ενέργειας που έχουν συμβάλει σε ποικιλία περιβαλλοντικών προβλημάτων με γνωστότερο το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας συγκρατεί θερμότητα και συντρέχει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του.

– Καταρχάς, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι, όπως τονίσαμε, ανεξάντλητες επικουρώντας στη μείωση της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, που και επιβλαβείς είναι και κάποια στιγμή θα στερεύσουν.

– Δεύτερον, η «πράσινη» ενέργεια δεν αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και όλων των υπολοίπων αερίων που επιτείνουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».

– Τρίτον, ειδικά για την Ελλάδα, παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα από εγχώριες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Δε θα χρειάζεται να εισάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα – τουναντίον θα έχουμε τη δυνατότητα ακόμη και να εξάγουμε, εάν παράγουμε ενέργεια π.χ. από ανεμογεννήτριες ή ηλιακά πάρκα.

– Τέταρτον, η καθαρή ενέργεια δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα και μόνο μέρος αλλά μπορεί να συλλεχθεί από αμέτρητες περιοχές της επικράτειάς μας. Έτσι, ελαττώνονται οι απώλειες και το κόστος από τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος.

– Πέμπτον, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης με ορθολογικό τρόπο των ενεργειακών πόρων, αφού υπάρχει κάλυψη ενός ευρέος φάσματος ενεργειακών αναγκών. Όπου, για παράδειγμα, φυσάει πολύς αέρας μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες και όπου υπάρχει πολύς ήλιος μπορούν να δημιουργηθούν ηλιακά πάρκα.

– Έκτον, με την επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό.

– Έβδομον, η εγκατάσταση μονάδων καθαρής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει ποικιλοτρόπως στην τοπική ανάπτυξη μιας κοινωνικοοικονομικά υποβαθμισμένης περιοχής.

– Όγδοον, το λειτουργικό κόστος είναι χαμηλό και η διακύμανση της τιμής του παραγόμενου ρεύματος δεν εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι π.χ. μια διεθνής κρίση, μια ένταση στη Μέση Ανατολή ή μια σημαντική πτώση της αξίας των μετοχών σε κάποιο μεγάλο χρηματιστήριο του εξωτερικού.

Εν κατακλείδι, θα ήταν σκόπιμο να στραφούμε στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για την κάλυψη -βασικών- αναγκών μας, προστατεύοντας κατεξοχήν το περιβάλλον …

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…