Προτάσεις για ανάπτυξη επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές

Συντάκτης: Flowmagazine

Τη στρατηγική κατεύθυνση για τον τρόπο ανάπτυξης των επεν­δύσεων που αφορούν τομείς των ΑΠΕ αναζητά η Ελληνική Επιστη­μονική Ένωση Αιολικής Ενεργείας στο κείμενο του εθνικού σχεδίου δράσης που έδωσε για διαβούλευ­ση το ΥΠΕΚΑ.

Ο προβληματισμός, που συνέπε­σε με τη βράβευση από την Ευρω­παϊκή Ακαδημία Αιολικής Ενέργειας του δρος Τάκη Χαβιαρόπουλου, διευθυντή των ανανεώσιμων στο ΚΑΠΕ και μέλους στο δ.σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, έχει σημασία διότι από την ηγεσία του υπουργείου επιλέγονται τέσσερα σενάρια επίτευξης στόχων. Το μίγμα τεχνολογιών ΑΠΕ για να καλυφθούν οι στόχοι μέχρι το 2020, όπως ορίζεται σε σχετική οδηγία, είναι:

– Αιολικά Πάρκα 7.5.00 – 8.573 MW

– ΦωτοΒολταϊκά συ­στήματα 968-3.000 MW

– Υδροηλεκτρικά (έκτοςάντλησα) 2.950 -3.100 MW-Αντλητικά 1.397-1.581 MW

– Βιομάζα 100-250 MW

– Γεωθερμία-120 MW

«Έχει σημασία αν αυτές οι επεν­δύσεις συγκεντρώνονται στις “καλές” αιολικές περιοχές της χώρας, π.χ. Αιολικό Μέτωπο Αιγαίου, δη­λαδή Θράκη, Κυκλάδες, Εύβοια, νοτιοανατολική Αττική, νοτιοανα­τολική Πελοπόννησος, Κρήτη, ή διασπείρονται σε όλη την επικρά­τεια » τονίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι: «Το οικονομικό όφε­λος ή κόστοςπου προκύ­πτει από το κάθε μίγμα τε­χνολογιών για την εθνική οικονομία, τον καταναλω­τή, την κοινωνία συνολι­κά». Επίσης, εξίσου σημα­ντική είναι και η συμβολή της κάθε τεχνολογίας στη δημιουργούμενη απασχόληση, όπως και η σχέση ενεργειακής από­δοσης προς το κόστος των επενδύ­σεων.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση προτείνει μεταξύ άλλων:

  • Να δοθεί συνεχής προτεραιότη­τα στιςοικιακές εγκαταστάσεις, δη­λαδή τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, προσόψεις ή κήπους κατοικιών και τις μικρές ανεμογεννήτριες.
  • Να ενισχυθεί σε όλη τη χώρα (στις ενδεικνυόμενες περιοχές) η διασπορά των αιολικών εγκατα­στάσεων με μικρή ενίσχυση των θέσεων χαμηλού και μεσαίου αιο­λικού δυναμικού, ώστε με ελάχιστο κόστος να καταστούν βιώσιμες οι αιολικές επενδύσεις που με τις σημερινές τιμές δεν είναι υλοποιήσιμες.
  • Να ενισχυθούν περισσότερο τεχνολογίες σταθερής παραγωγής όπως γεωθερμία κ.λπ.

Οι εκτιμήσεις της ένωσης είναι στη διάθεση της ηγεσίας του υ­πουργείου και συνοδεύονται με ε­κτενείς παρατηρήσεις και αναλυτι­κά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το βραβείο αναγνώρισης της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης του δρος Τάκη Χαβιαρόπουλου από την Ευ­ρωπαϊκή Ακαδημία Αιολικής Ενέρ­γειας έγινε σε επιστημονικό συνέ­δριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…