Πρακτική Άσκηση και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ

Συντάκτης: Flowmagazine

Πρακτική Άσκηση και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Δράσεις για την επέκταση της πρακτικής άσκησης και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα ΤΕΙ, με προγραμματισμό και υλοποίηση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με στόχο αφενός τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αφετέρου την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται

Για την κατηγορία πράξης “Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων”:

  • Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οχημάτων
  • ΤΕΙ Μεσολογγίου – Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
  • ΤΕΙ Πατρών – Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για την κατηγορία πράξης “Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων”:

  • ΤΕΙ Καβάλας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου). Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(v) Βεβαιώσεις από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος, σε συνέχεια του με αρ.πρ. 11655/23-07-2009 εγγράφου της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ και αφορά σε προτάσεις προγραμμάτων που θα εγκριθούν για χρηματοδότηση/ένταξη από 01/11/2009 μέχρι τέλη του 2010: α) για την σύσταση και την λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), β) για την ολοκλήρωση και την υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π της πρώτης απογραφικής ετήσιας έκθεσης της Ακαδημαϊκής Μονάδας και γ) για την υποβολή στη Διοίκηση του Ιδρύματος από την ΜΟ.ΔΙ.Π της ενδιάμεσης εσωτερικής έκθεσης.

(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου για κάθε υποβαλλόμενη προς χρηματοδότηση πρόταση.

(viii) Όλες οι Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το υποβάλλον τις προτάσεις Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και είναι σχετικές με την υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων (για παράδειγμα αποφάσεις θεσμοθέτησης Πρακτικής Άσκησης από τα Τμήματα που υποβάλλουν πρόταση για χρηματοδότηση, αποφάσεις ένταξης στα προγράμματα σπουδών και θεσμοθέτησης των μαθημάτων με θέμα την Επιχειρηματικότητα ή οποιαδήποτε απόφαση αφορά στην υλοποίηση των προκηρυσσόμενων πράξεων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης).

(ix) Απαραίτητη είναι η αποστολή του Εντύπου Υποβολής Πρότασης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή τόσο του φυσικού αντικειμένου, όσο και του οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο των δράσεων κάθε υποβαλλόμενης προς χρηματοδότηση πρότασης, καθώς και επιμερισμό του οικονομικού σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης,

  • τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης

Β. Σκοπιμότητα της πράξης

Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων

Δ. Ωριμότητα της πράξης

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

  • τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση και συγκεκριμένα των κριτηρίων:

Ε1. Συμβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών φορέων με την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.

Ε2. Προώθηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Τι χρηματοδοτείται

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν, ως διακριτό οργανικό τους στοιχείο, μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, που θα παρακολουθούν σε συγκριτική βάση την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων.

Προϋπολογισμός

€ 996.208,66

Γίνεται αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, έτσι ώστε να καλυφθεί χρηματοδότηση των πράξεων μέχρι το 2015 (σε συνέχεια της αυτόματης παράτασης διάρκειας των Πράξεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Ο.Π.Σ.- του ΕΣΠΑ)

Περίοδος υποβολής

από 3/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…