ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Δωρεάν διακοπές Εύβοια 2013»

Η επιχείρηση με το διακριτικό «FLOW MAGAZINE», που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής διοργανώνει τον διαγωνισμό με τίτλο «Δωρεάν διακοπές – Εύβοια 2013» (εφεξής «Το Πρόγραμμα»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Το FLOW MAGAZINE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Προγράμματος. Η τυχόν μείωση ή παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα «www.flowmagazine.gr» και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

ΟΡΟΙ

 1. Η ολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 19/08/2013 μέχρι και τις 26/08/2013 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των εταιριών COSMOTE, WIND, VODAFONE που έχουν κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μόνο εφ’ όσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και συγκεκριμένα του πεδίου κάλυψης των προαναφερθεισών εταιριών κινητής τηλεφωνίας και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται καθημερινά ως εξής: Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, να αποστείλει γραπτό μήνυμα SMS (εφεξής “SMS“) με την ένδειξη FLOW (κενό) ακολουθούμενο από το ονοματεπώνυμό του όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα ή στο διαβατήριό του, στον πενταψήφιο αριθμό 54777 ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του. Ακολουθεί απαντητικό επιβεβαιωτικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα. Ο κάθε Συμμετέχων μπορεί να στείλει όσα SMS επιθυμεί.
 1. Mε την αποστολή του SMS ο Συμμετέχων κερδίζει δικαίωμα συμμετοχής σε κλήρωση που θα γίνει ηλεκτρονικά μετά την λήξη του διαγωνισμού. Η χρέωση για την αποστολή κάθε SMS ανέρχεται στο ποσό των 1,23 EURO/SMS περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 1. Στις 27/08/2013 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, με βάση τις συμμετοχές που θα έχουν αποσταλεί μέσω SMS στο 54777 μέχρι και τις 23:59:00 της 26/08/2013. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ηλεκτρονικού περιοδικού FLOW MAGAZINE την Τρίτη 27/08/13 και ώρα 14.00, διευθ. Αγωνιστών 2, Πεύκη, ΤΚ 15121. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες το FLOW MAGAZINE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (www.flowmagazine.gr) Όποιος επιθυμεί να παρευρεθεί στην κλήρωση θα πρέπει να το δηλώσει τηλεφωνικά το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της κληρώσεως στο τηλέφωνο 2106128281.

 1. Μετά την Κλήρωση και εντός 3ημέρου τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του περιοδικού (www.flowmagazine.gr)
 1. Οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει απαραιτήτως, κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που κέρδισαν, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και την κάρτα SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης (MSISDN) με τον οποίο συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, άλλως χάνουν το δικαίωμα στο δώρο που κέρδισαν. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού (www.flowmagazine.gr)
 1. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές για την παραλαβή του δώρου, εντός του 10ημέρου που ακολουθεί την κλήρωση αποβούν άκαρπες

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν να παραλάβουν το δώρο τους εντός δεκαπέντε ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμα στο δώρο του αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός.

 1. Το FLOW MAGAZINE στα πλαίσια του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να διαθέσει το ακόλουθο δώρο:

Ο πρώτος νικητής ή ο αναπληρωματικός του θα κερδίσει τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Papades village στην Εύβοια, κατόπιν συνεννόησης με το ξενοδοχείο εκτός των ημερομηνιών 1/8/2013-30/8/2013.

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους το FLOW MAGAZINE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της εταιρίας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του FLOW MAGAZINE παύει να υφίσταται. To FLOW MAGAZINE δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων.
 1. To FLOW MAGAZINE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην ιστοσελίδα του περιοδικού (www.flowmagazine.gr) ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνουν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. Οι νικητές με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το FLOW MAGAZINE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τo FLOW MAGAZINE να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.
 1. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
 1. Το προσωπικό του Flow Magazine, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ΄ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 1. Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων. Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι αποκλειστικά η διενέργεια του διαγωνισμού και ειδικότερη η ταυτοποίηση των νικητών. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν.
 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης του FLOW MAGAZINE Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.