Νόμος & Νέα Επιχειρηματικότητα

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Με την εμφάνιση των start up επιχειρήσεων, σε όλες τις χώρες του κόσμου και πάντως σίγουρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ενσωματωθεί διατάξεις που επιτρέπουν την απλούστερη και ταχύτερη ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών από νέους επιχειρηματίες. Τέτοιες μορφές είναι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο μόλις το 2011. Παρακάτω, αναλύουμε τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής, σε ό,τι αφορά την τυπολογία, τα φορολογικά και τη διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων.

Ι.Κ.Ε.

  • Ορισμός – Ίδρυση – Έδρα

Οι Ι.Κ.Ε. είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Αποτελούν απόρροια του λεγόμενου fast-track, της επιτάχυνσης δηλαδή των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ιδρύονται με ένα απλό καταστατικό στη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Από νομικής άποψης, δεν απαιτείται η παρουσία Δικηγόρου ή Συμβολαιογράφου και το κόστος σύστασης περιορίζεται στο παράβολο των 70€. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1€ και φορολογείται με συντελεστή 1%. Δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση κανενός εντύπου στα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως ή σε Εφημερίδες Εθνικής Εμβέλειας, παρά μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ι.Κ.Ε. Τέλος, η έδρα της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη χώρα της Ε.Ε., αλλά σε κάθε περίπτωση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

  • Επωνυμία, Διάρκεια & Κεφάλαιο

Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι οποιοσδήποτε διακριτικός τίτλος (ακόμα και με λατινικούς χαρακτήρες), αλλά σε όλα τα επίσημα έγγραφα, η επωνυμία αποτελείται από τα ονόματα των εταίρων και το λεκτικό «Ι.Κ.Ε.» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», αν υπάρχει μόνος ένας εταίρος. Η διάρκειά της ορίζεται στο καταστατικό και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη από την ίδρυση (με την πάροδο του 12ου έτους, οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν την επέκταση του χρόνου ζωής της). Σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο, πέραν του ελάχιστου ποσού του 1€, οι εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους (μετρητά, εργασία, φερεγγυότητα, περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.), καθιστώντας έτσι τις Ι.Κ.Ε. κατάλληλες για οικογενειακές και φιλικές συνεργασίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο.

  • Διοίκηση

Οι Ι.Κ.Ε. διοικούνται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή της (ο οποίος μπορεί να μην είναι εταίρος). Η συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα με όλους τους σύγχρονους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης και οι προσκλήσεις αποστέλλονται και με email. Δυστυχώς, όμως, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων, τα οποία όμως είναι αθεώρητα και τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Φορολογικά & Λογιστική Παρακολούθηση

Οι Ι.Κ.Ε. φέρουν τα βάρη του σαθρού φοροτεχνικού μας συστήματος. Υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας και το φορολογικό τους καθεστώς είναι το ίδιο με τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. (δηλαδή 26% φόρος κερδών και 10% μερισμάτων). Ο διαχειριστής αμείβεται ως εργαζόμενος και για την διανομή των μερισμάτων λαμβάνονται υπόψιν τα 19/20 (το υπολειπόμενο 1/20 παρακρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού). Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις άλλων μορφών πλην της Α.Ε. μπορούν να μετασχηματιστούν ή να συγχωνευθούν σε Ι.Κ.Ε. Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι δεν υποχρεούνται όλοι οι εταίροι να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, εκτός από τον διαχειριστή και τον μοναδικό εταίρο (στην περίπτωση της μονοπρόσωπης).

Κοιν. Σ. Επ.

  • Ορισμός, Μέλη & Κατηγορίες

Από την άλλη μεριά, οι Κοιν. Σ. Επ. δεν έχουν τόσο εμπορικό χαρακτήρα. Πρόκειται για αστικούς συνεταιρισμούς που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Τα μέλη μπορούν να είναι απλοί πολίτες ή νομικά πρόσωπα (όχι όμως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου). Το κεφάλαιό τους διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες καθορίζονται στο καταστατικό τους. Οι Κοιν. Σ. Επ. μπορούν να είναι: α) Ένταξης (που αφορούν στην επανακοινωνικοποίηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως ΑμΕΑ, εξαρτημένοι ή απεξαρτημένοι, οροθετικοί, αποφυλακισμένοι κ.λπ.), β) Κοινωνικής Φροντίδας (που παρέχουν υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, βρέφη κ.λπ.) και γ) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (που αφορούν ικανοποίηση αναγκών της συλλογικότητας, όπως πολιτισμός, περιβάλλον κ.α.).

  • Σύσταση, Πόροι & Διοίκηση

Η ίδρυση μίας Κοιν. Σ. Επ. ακολουθεί το τυπικό των αστικών συνεταιρισμών, δηλαδή την υποβολή καταστατικού, υπογεγραμμένο από επτά τουλάχιστον άτομα (για την α περίπτωση) ή πέντε (για κάθε άλλη). Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Μετά την επικύρωση από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η Κοιν. Σ. Επ. δηλώνει την έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα επίσημα έντυπά της δημοσιεύονται στο site του Μητρώου. Πόροι των Κοιν. Σ. Επ. νοούνται οι δωρεές τρίτων, τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επιχορηγήσεις από το κράτος ή τους διεθνείς φορείς κ.λπ. Διοικητικά, εκτελεστικό όργανο της Κοιν. Σ. Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή της, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη και αποφασίζει η πλειοψηφία αυτής.

  • Κέρδη

Τα κέρδη των Κοιν. Σ. Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν είναι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, το 5% των κερδών διατίθεται για σχηματισμό αποθεματικού, το 35% διανέμεται στους εργαζόμενους και το υπόλοιπο σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά στους συνέταιρους, η συμμετοχή και μόνο σε μία Κοιν. Σ. Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα. Κατά τα λοιπά, αν παρατηρηθεί από το Μητρώο οποιαδήποτε παράβαση κατά τη λειτουργία της, επιβάλλεται πρόστιμο από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη τουλάχιστον 5.000€.

Σύνοψη

Εν κατακλείδι, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία προτείνεται για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ενώ η Κοιν. Σ. Επ. για κοινωφελείς σκοπούς. Αυτές οι δύο νέες μορφές εταιρειών τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθούν κατά πολύ περισσότερο, εφόσον τα υπάρχοντα αντικίνητρα αρθούν. Αποτελούν, όμως, μία θετική εξέλιξη στα επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας, καθώς δίνουν ώθηση σε πολλούς νέους επιχειρηματίες.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…