Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Συντάκτης: Flowmagazine

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» , συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.000.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία στοχεύουν στην εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων / πρωτοτύπων ιδεών και μη αξιοποιημένης γνώσης .

Στόχος του προγράμματος

  • Η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων απόφυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.
  • Η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά

  • 60% δηλ. 18.000.000,0 €για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση
  • 40% δηλ. 12.000.000,00 €για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται τις λοιπές επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι Φορείς

Στα πλαίσια του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό σύσταση ή υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο κωδικό βάσει του προγράμματος που αφορά σε μεταποίηση και σε συγκεκριμένες κατηγορίες παροχής υπηρεσιών .

Αναλυτικότερα επιλέξιμοι φορείς θεωρούνται οι κάτωθι

Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης καιτα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επισήμανση(1): Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. (Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα)

Επισήμανση(2): Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχειρήσεις εταιρικού χαρακτήρα καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση

Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

Προϋπολογισμός Έργου

  • €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποίησης και ανακύκλωσης
  • €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων .

Επισήμανση: Ισχύει ο κανόνας deminimus

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Δημόσια Χρηματοδότηση

50%

Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον)

25%

Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)

Το υπόλοιπο

Επιλέξιμες Ενέργειες

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1

Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις

25%

2

Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

80%

3

Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες

40%

4

Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά Τεχνογνωσίας

40%

5

Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

25%

6

Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής – επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ 10% και μέχρι του ποσού των 20.000 € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας

7

Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας

20%

8

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

10%

9

Ανάπτυξη Πρωτοτύπων

20%

10

Λειτουργικές Δαπάνες*

5% και μέχρι 12.000,0€

* (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση).

{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)

Επισήμανση(1): Δεν επιδοτείται η ανέγερση κτιρίων με εξαίρεση την περίπτωση επένδυσης σε οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή (ΒΕΠΕ)

Επισήμανση(2): Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για διαμόρφωση γραφείων, για αγορά επίπλων και για αγορά οικοπέδων

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες

Υποβολή Αιτήσεων

Αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του Απριλίου

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…