Νέο πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους!

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Νέο πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους!Το πρόγραμμα θα αφορά ανέργους άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες και θα προσφερθούν συνολικά 15.000 θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Οι εργοδότες μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοιν. Σ. Επ. και γενικά οποιονδήποτε ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να είχαν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτησή τους. Οι προσλήψεις αφορούν καθαρά σε αύξηση των εργαζομένων της επιχείρησης. Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση – αντίθετα, το αρμόδιο τμήμα το ΟΑΕΔ τους υποδεικνύει με συστατικό σημείωμα.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500,00€. Οι επιχορηγήσεις γενικά αφορούν 25 ημέρες ασφάλισης και προσαρμόζονται ανάλογα, σε περίπτωση που ο προσλαμβανόμενος (με δική του ευθύνη) προσληφθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η επιχορήγηση διαρκεί για 9 μήνες και μπορεί να επεκταθεί για άλλους 9, κατ’ αίτημα του εργοδότη. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν το προσωπικό τους αμείωτο τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και τρεις μήνες μετά την επιχορήγηση.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…