Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετόπουλου

Συντάκτης: Flowmagazine

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας υποτροφίας, σε πτυχιούχο τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Φορέας: Ακαδημία Αθηνών

Αφορά το Τμήμα/Σχολή: Νομικής

Λήξη υποβολής: 20/2/2012

Εξωτερικού: NAI

Εσωτερικού: NAI

Κριτήρια: Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα:
α) Ιστορία και εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου και
β) Βυζαντινό Δίκαιο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, T.K. 106 79 Αθήνα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 6η Μαρτίου 2012 και ώρα η 10η πρωινή.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα, αναλόγως της χώρας στην οποία θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσον όρο γενικής βαθμολογίας στα δύο (2) μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν υπολογίζεται για την εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.
Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του από 18 Αυγούστου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος (ΦΕΚ τευχ. Α΄ αριθ. φυλ. 286) σε συνδυασμό με α) τις διατάξεις της από 24.4.1955 ιδιόγραφης διαθήκης του Πέτρου Αγγελετοπούλου, που δημοσιεύτηκε με το υπ.’ αριθ. 7554/ 14.11.1956 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) την υπ.’ αριθ. 10197/1999 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και γ) την υπ.’ αριθ. 1045778/1165/Β0011/7.3.2002 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Ιδιότητα: Πτυχιούχοι

Κάτοικοι: Ελλάδα

Πληροφορίες: Ακαδημία Αθηνών, Σόλωνος 84, Tηλ. 2103664736 κα Ελένη-Μαρία Αρμένη

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.academyofathens.gr

Σχόλια: Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ.’ αριθ. 15057/17.11.2011 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας, σε πτυχιούχο τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Ελληνoρωμαϊκού Δικαίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου.
Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:
– Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2012-2013, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.
– Ο υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να επιλέξει ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών του. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

Δικαιολογητικά: Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν σε ποια χώρα επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (βλ. άρθρο 5).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος και
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
1) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
2) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Παροχές: Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.
Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…