Συνέντευξη Αθηνάς Λάζου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ

Συντάκτης: Flowmagazine

Ένας από τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν τις υπό σύσταση ή εν λειτουργία επιχειρήσεις είναι ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας). Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού Αθηνά Λάζου εξηγεί στο flowmagazine.gr τις προτεραιότητες του οργανισμού εν καιρώ κρίσης αλλά και το πώς οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του…

– Τι ποσοστό των επιτυχόντων σε προγράμματα επιδοτήσεων τελικά προχωράει σε υλοποίηση ;

– Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει υλοποιήσει σειρά από προγράμματα επιδοτήσεων στο πλαίσιο όλων των ΚΠΣ και υλοποιεί σήμερα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Από τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΓΚΠΣ τα ποσοστά υλοποίησης διαφοροποιούνται ανά πρόγραμμα .Ειδικότερα για τα προγράμματα Ενίσχυσης Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας το ποσοστό υλοποίησης είναι περίπου 40-50% ,για το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Εμπορίου 83% ,για το πρόγραμμα Βιομηχανικής Υπεργολαβίας 86,2%και για το Δικτυωθείτε 60%

– Αναμένονται νέα προγράμματα στο άμεσο μέλλον;

– Τα προγράμματα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχεδιάζονται και εξαγγέλλονται από τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας . Ήδη ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει εξαγγείλει σειρά προγραμμάτων από τα οποία επωφελούνται ΜΜΕ ή υποψήφιοι επιχειρηματίες. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ένα μόνο μέρος των αρμοδιοτήτων του ΕΟΜΜΕΧ αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων επιδότησης νέων επιχειρηματιών ή/ και επιχειρήσεων εν λειτουργία. Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού σχετίζεται με πρωτοβουλίες για ανάπτυξη και διεύρυνση των υποδομών στήριξης των ΜΜΕ όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεσμοθέτηση αρχών κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς, παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και εργαλείων διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ.

– Πόσο σημαντική είναι η καινοτομία σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

Η καινοτομία σε όλες τις μορφές και εκφράσεις της ( ενδεικτικά : μετατροπή μιας νέας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, η διαχείριση μιας ιδέας ή εφεύρεσης, η βελτίωση παρεχόμενης υπηρεσίας, ο επανασχεδιασμός προϊόντος, αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας κλπ.) είναι μία από τις πλέον σημαντικές συνιστώσες που καθιστούν το επιχειρηματικό σχέδιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

– Πού χρειάζεται να δώσει έμφαση κατά την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου ο κάθε υποψήφιος επενδυτής

– Η επιτυχία υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, οι σημαντικότερες των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

Η επιχειρηματική ιδέα, η εξασφάλιση των πόρων, οι ικανότητες και δεξιότητες του επιχειρηματία και των στελεχών, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σχεδίου (υψηλή προστιθέμενη αξία, εξωστρέφεια, χρήση καινοτομίας και τεχνολογίας), ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε επιχειρηματικά δίκτυα.

– Από προηγούμενα προγράμματα τι ποσοστό των επιδοτηθέντων δημιουργεί βιώσιμες επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι σήμερα

– Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα κατά την έναρξη ή τη λειτουργία τους εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, ενεργειών ή συγκυριών. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και επιχειρηματικότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνων και ΡΟΜ οφείλουν, από τον κανονισμό του προγράμματος, να λειτουργούν για τουλάχιστον μία 5ετία από την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, χωρίς σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς ένταξης Στόχος όλων των προγραμμάτων παραμένει όχι μόνο η βιωσιμότητα αλλά και η αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν.

– Σε ποια ομάδα υποψήφιων επιχειρηματιών επικεντρώνεται η προσπάθεια στήριξης του ΕΟΜΜΕΧ

– Οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ δεν περιορίζονται στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στις περιπτώσεις νέων επιχειρηματιών, ο ΕΟΜΜΕΧ , σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων που υπαγορεύονται από τους κανονισμούς των προγραμμάτων, επικεντρώνεται στην στήριξη της υγιούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίαςτην οποία απαρτίζουν μερικοί, ή όλοι, από τους παρακάτω παράγοντες: επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εξωστρέφεια, δημιουργία ή χρήση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και γνώσης, απόκτηση δεξιοτήτων, εφαρμογή κανόνων πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας , ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε επιχειρηματικά δίκτυα.

– Ποιόν ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο ΕΟΜΜΕΧ στη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή

– Στο Στρατηγικό Πρόγραμμα και το Επιχειρηματικό Σχέδιο του ΕΟΜΜΕΧ, που πρόσφατα καταρτίστηκαν, καθορίζονται αναλυτικά οι άξονες, οι προτεραιότητες και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο Οργανισμός στην σημερινή συγκυρία.

Πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά, ο ΕΟΜΜΕΧ καλείται να επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών των Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στην αποτελεσματική παρέμβαση προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργίας τους, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και τον υγιή ανταγωνισμό, μέσα από την αξιοποίηση πόρων, ικανοτήτων και υποδομών του ΕΟΜΜΕΧ»

– Κατά πόσο έχουν αλλάξει τα στρατηγικά πλάνα του ΕΟΜΜΕΧ από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και μεταγενέστερα;

– Έχουμε προχωρήσει στις παρακάτω διοικητικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις :

 • Εκπόνηση νέου στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εκπόνηση και εφαρμογή νέου οργανογράμματος με δραστική περικοπή των Δ/νσεων και των τμημάτων και αξιοποίηση του στελεχιακοί δυναμικού
 • Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Και μια σειρά άλλων ενεργειών για τον εξορθολογισμό των δαπανών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των ΜΜΕ.

– Σε ποια στοιχεία των επιχειρηματικών πλάνων που κατατίθενται προς έγκριση μπορεί κανείς να δει την τόλμη ή επιφυλακτικότητα των επιχειρηματιών λόγω της κρίσης ;

– Τα επιχειρηματικά σχέδια αλλά και γενικότερα η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από :

 • Διστακτικότητα στην ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων
 • Επιλογή κλάδων με μικρή προστιθέμενη αξία
 • Προτίμηση των παραδοσιακών κλάδων σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή
 • Πολύ χαμηλή χρήση καινοτομικών ή πρωτότυπων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
 • Προσκόλληση στα μικρά ή οικογενειακά επιχειρηματικά σχήματα
 • Απροθυμία στη συμμετοχή σε επιχειρηματικά δίκτυα ή συνεργασίες

– Μέσα από την εμπειρία σας ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ ποια θετικά γεγονότα σας έχουν μείνει και θα θέλατε να μοιραστείτε με τον κόσμο;

 • Η εκφρασμένη με πολλούς τρόπους ανάγκη των υποψηφίων επενδυτών για διαφάνεια και άμεση και λειτουργική ενημέρωση σε θέματα που διαχειρίζεται ο οργανισμός.
 • Η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του ΕΟΜΜΕΧ σε Περιφερειακό επίπεδο (όπου τα μέσα είναι σαφώς λιγότερα) .

– Τι θα ζητούσατε από τον κρατικό μηχανισμό ώστε να επικοινωνηθεί καλύτερα το έργο του ΕΟΜΜΕΧ;

– Το έργο του ΕΟΜΜΕΧ πρέπει να επικοινωνηθεί πρωτίστως από εμάς τους ίδιους, ως αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού ενεργειών ενημέρωσης και διάχυσης. Οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν την εποικοδομητική συνεργασία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και μέτρων στήριξης των ΜΜΕ με όλους τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους και κατεξοχήν με τον ΕΟΜΜΕΧ ως φορέα που κατέχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…