Eναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής

Συντάκτης: Flowmagazine

Επιδοτούμενες θέσεις για τη φιλοξενία παιδιών σε Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ώστε οι μητέρες τους να διεκδικήσουν ισότιμα -με άλλους υποψήφιους εργαζόμενους- την επαγγελματική τους αποκατάσταση στην ελεύθεση αγορά…

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών. Οι θέσεις θα διατίθενται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε γυναίκες ωφελούμενες από τη Δράση μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στο κείμενο της πρόσκλησης. Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση των δυνατοτήτων της απασχόλησης και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Δομές που διαθέτουνάδεια ίδρυσης και λειτουργίας όπως:

 • Βρεφικοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α )

Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 • Επιχειρήσειςτου ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Στην περίπτωση Δήμων και των νομικών τους προσώπων, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων-προσφορών, επιλογής και υλοποίησης περιγράφονται στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι δαπάνες για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά θέση και ανά κατηγορία θέσης. Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ (€) που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναφέρονται στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Προϋπολογισμός

€ 200.000.000

Κατανομή Προπυπολογισμού ανά Περιφέρεια:

 • Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης: 16.590.000€
 • Ηπείρου: 11.060.000€
 • Θεσσαλίας: 25.438.000€
 • Ιονίων Νήσων: 4.424.000€
 • Δυτικής Ελλάδας: 15.484.000€
 • Πελοποννήσου: 13.272.000€
 • Βορείου Αιγαίου: 4.424.000€
 • Κρήτης: 19.908.000€
 • Κεντρικής Μακεδονίας: 55.243.200€
 • Δυτικής Μακεδονίας: 8.124.000€
 • Αττικής: 17.872.800€
 • Στερεάς Ελλάδας: 1.713.600€
 • Νοτίου Αιγαίου: 6.446.400€

Περίοδος υποβολής

από 24/5/2011 έως 9/6/2011 (Ώρα 13:00)

Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται. Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.

Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων, ως ακολούθως:

1. Γραφεία E.E.T.A.A. Αθηνών  (Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 Αθήνα):  Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερέας Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης)
2. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας  (Δωδεκανήσου 23, Τ.Κ. 546 26 Θεσσαλονίκη): Νομός Θεσσαλονίκης & Νομός Ημαθίας
3. Γραφείο Θεσσαλίας  (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Τ.Κ. 412 21 Λάρισα):  Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.eetaa.gr

Διεύθυνση : Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα

Τηλ : 213 1320600

Φαξ : 213 1320733

Γραφεία Αθήνας: Β. Κουτσοβασίλης, Φ. Γκούζου, Ε. Παπαγεωργίου, Β. Γιαννούλας, Ι. Γκίνη, Α. Παπαδοπούλου

Τηλ : 213 1320600

e-mail : enarmonisi@eetaa.gr

Γραφεία Kεντρ. Μακεδονίας: Ν. Τσίκρας, Ε. Δόμβρη

Τηλ : 2310 544731, 2310 544714

Γραφεία Θεσσαλίας: Δ.Ζακίλας, Χ. Βαλάκας

Τηλ : 2410 579220, 2410 579221, 2410 579620

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…