Επιδότηση για την ισότητα των φύλων στην εργασία

Συντάκτης: Flowmagazine

Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και στους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων

Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένου Σχεδίου Δράσης το οποίο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία δομής ισότητας των φύλων στην έδρα του Δικαιούχου με σκοπό την υποστήριξη Γραμματείας Γυναικών και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Η δομή θα πρέπει να λειτουργήσει πιλοτικά για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια με την προοπτική ο Δικαιούχος να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης της Πράξης.
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής (Help Line) υποστήριξης γυναικών επιχειρηματιών και συνδέσμων γυναικών επιχειρηματιών για παροχή πληροφόρησης για ζητήματα επιχειρηματικότητας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στο δημόσιο χώρο.
 • Δράσεις Δικτύωσης και Διακρατικής Συνεργασίας, που θα περιλαμβάνουν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας της δομής ισότητας με τις γυναίκες επιχειρηματίες, ενέργειες δικτύωσης γυναικών εκπροσώπων οργανώσεων και διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εργαστηρίων ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση”

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Δημόσια Διοίκηση , Ισότητα των φύλων

Κατηγορία δικαιούχων

Συλλογικοί Φορείς

Σε ποιους απευθύνεται

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.epdm.gr και www.eyeisotita.gr, και η οποία περιλαμβάνει βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και περί μη παραγωγής εσόδων.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙΦ (Κοραή 4, 10564 Αθήνα, 2ος όροφος) και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.epdm.gr και www.eyeisotita.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) – εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.

(v) Προγραμματική συμφωνία, μνημόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο (εφόσον απαιτείται).

(vi) Σχήμα Διοίκησης Έργου (εφόσον απαιτείται).

(vii) Έγγραφα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.1 του Οδηγού υλοποίησης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτούνται). Εφόσον θα υλοποιηθούν έργα με ίδια μέσα, επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα» όλων των Υποέργων που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα, θα πρέπει να υποβληθεί και «Σύστημα Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Δαπανών».

(viii) Αποτύπωση της ροής εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου με σαφή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης δαπανών (ως συνημμένο έγγραφο στο ΤΔΠΠ).

(ix) Τεύχος προκήρυξης ή /και σύμβασης ανάλογα με την ωριμότητα των υποέργων της πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου.

(x) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 • Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
 • Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
 • Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος
 • Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος
 • Λοιπές αμοιβές τρίτων
 • Έξοδα προβολής και διαφήμισης
 • Δαπάνες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Έντυπα και γραφική ύλη
 • Διάφορα έξοδα

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων, σε εφαρμογή της ΥΠΑΣΥΔ/14053/ ΕΥΣ1749/27.3.2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, στις υποβαλλόμενες προτάσεις προς χρηματοδότηση και προκειμένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιμες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, όσο και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου.

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2011 έως 31/12/2011

Σχετικά αρχεία

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…