Γεννήσεις στην Ελλάδα – Εξελίξεις και στατιστικά

Συντάκτης: Flowmagazine

Το έκτο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Υγεία”. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:

  • Η μέση ηλικία της γυναίκας – μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της

(Ο δείκτης εκφράζει την μέση ηλικία της γυναίκας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της).

  • Δείκτης ολικής γονιμότητας

(Ο δείκτης εκφράζει το επίπεδο γονιμότητας, δηλαδή το μέσο αριθμό ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της και χρησιμοποιείται, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών που στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι είναι 2,1).

Πίνακας 1: Μέση ηλικία της γυναίκας – μητέρας

κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της.

Έτος

2011

2012

2013

2014

2015

Γεννήσεις Ζώντων

106.428

100.371

94.134

92.148

91.847

Άρρενες

54.862

51.654

48.430

47.383

47.274

Θήλεις

51.566

48.717

45.704

44.765

44.553

Μητέρες Ελληνίδες

87.426

84.851

80.940

79.975

79.904

Μητέρες Αλλοδαπές

19.002

15.520

13.194

12.173

11.943

Μέση ηλικία της μητέρας

30,5

30,7

30,9

31,0

31,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου Φυσική Κίνηση Πληθυσμού Έτος 2015

Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Γράφημα 1: Μέση ηλικία της γυναίκας – μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της.

  • Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της το 2015 ήταν 31,3 έτη σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2014 που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 31,0 έτη. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου Φυσική Κίνηση Πληθυσμού Έτος 2015 Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2016.

  • Οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2015 ανήλθαν σε 91.847 (47.274 αγόρια και 44.553 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 2014 που είχαν ανέλθει σε 92.148 (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια).
  • Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου Φυσική Κίνηση Πληθυσμού Έτος 2015 Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Πίνακας 2α: Δείκτης Ολικής Γονιμότητας των ετών 1975-1996

1975

2,33

1986

1,60

1976

2,35

1987

1,50

1977

2,28

1988

1,50

1978

2,29

1989

1,40

1979

2,26

1990

1,39

1980

2,23

1991

1,37

1981

2,10

1992

1,36

1982

2,03

1993

1,32

1983

1,94

1994

1,33

1984

1,82

1995

1,28

1985

1,68

1996

1,26

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δημογραφικοί Δείκτες/ 2014

Πίνακας 2β: Δείκτης Ολικής Γονιμότητας των ετών 1997 – 2014

1997

1,27

2008

1,50

1998

1,24

2009

1,50

1999

1,23

2010

1,48

2000

1,25

2011

1,40

2001

1,25

2012

1,34

2002

1,28

2013

1,29

2003

1,29

2014

1,30

2004

1,31

2005

1,34

2006

1,40

2007

1,41

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δημογραφικοί Δείκτες/ 2014

Γράφημα των πινάκων 2α και 2β

  • Το έτος 1975 ο δείκτης ολικής γονιμότητας ήταν στο 2,33. Στη συνέχεια ο δείκτης ακολούθησε μία πτωτική πορεία με κάποιες μικρές αυξομειώσεις και το έτος 2014 έφτασε στο 1,30. Συμπερασματικά, ο δείκτης είναι χαμηλότερος του επιπέδου αντικατάστασης των γενεών που είναι το 2,1 υπογραμμίζοντας έτσι, τη χαμηλή γεννητικότητα. Σε συνδυασμό δε, με την αύξηση της μέσης ηλικίας της μητέρας κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού της, η οποία έφτασε το έτος 2015 στα 31,3 έτη, συνάγεται το ενδεχόμενο της περαιτέρω μείωση του αριθμού των παιδιών που θα αποκτήσει μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της.
  • Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικογένειας και της δημογραφικής πολιτικής ελήφθησαν πρόσθετες νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά το έτος 2016 από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις τρίτεκνες οικογένειες, πιο συγκεκριμένα:
  • Νόμος 4368/2016(Α΄21) <<Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις >>. Με το άρθρο 13 του νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι/ες, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι/ες, καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α΄29) ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές τους δυνάμεις. Πηγή: Βουλή των Ελλήνων/ Νομοθετικό έργο/ Αιτιολογική έκθεση του νόμου 4368/2016. Με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου, εντάσσονται οι τρίτεκνες οικογένειες στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2643/1998 <<Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις>>. Παρέχοντας ομοιόμορφη προστασία και στην κατηγορία των τρίτεκνων οικογενειών τόσο δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όσο και μέσω της μοριοδότησης: α) των γονέων τριών τέκνων, β) ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών και γ) του επιζώντος ή άγαμου γονέα τριών ανήλικων τέκνων. Πηγή: Βουλή των Ελλήνων/ Νομοθετικό έργο/ Αιτιολογική έκθεση του νόμου 4368/2016.
  • Νόμος 4440/2016.(Α΄224) <<Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις>> Με το άρθρο 25 του νόμου γίνεται ανακατανομή των ποσοστών των ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994 στο δημόσιο. ΄Ετσι, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.
  • Τέλος, με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, άδεια ασθένειας τέκνων, οι τρίτεκνοι/ες δημόσιοι/ες υπάλληλοι με ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές πέντε εργασίμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η Βουλή των Ελλήνων.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…