Δημιουργία Επιχείρησης – Κύκλος Εργασιών και Προώθηση Πωλήσεων

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Ο κύκλος εργασιών και η προώθηση των πωλήσεων αποτελούν δύο ζωτικούς τομείς στην επιβίωση μιας επιχείρησης. Μέσω ενός ερωτηματολογίου μπορείτε να διαπιστώσετε εάν έχετε κάνει τις σωστές προβλέψεις για την υφιστάμενη ή μελλοντική επιχείρηση σας

Ο κύκλος εργασιών ή τζίρος, είναι το σύνολο των πωλήσεων που πραγματο­ποιούνται μέσα σε μια χρήση (έτος). Εξυπακούεται ότι ο κύκλος εργασιών εί­ναι συνάρτηση των πωλουμένων ποσοτήτων και της τιμής μονάδας. Η τιμή βέ­βαια, της μονάδας του προϊόντος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα που θα πωληθεί, αλλά υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως: η ενεργός ζήτηση, ο ανταγωνισμός, η ελαστικότητα του προϊόντος, κ.τ.λ. Για την επιτυχή πρόβλεψη του κύκλου εργασιών και της προώθησης των πωλήσεων θα ήταν ευκταίο στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί οι πε­ρισσότερες απαντήσεις να είναι θετικές.

Ερωτηματολόγιο

1. Έχετε εκτιμήσει το βαθμό ελαστικότητας του προϊόντος με το οποίο θα ασχοληθείτε;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

2. Έχετε ερευνήσει τις τιμές των ανταγωνιστών/ριών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

3. Έχετε διαπιστώσει τον τρόπο διακανονισμού των ανταγωνιστών/ριών σας:

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

4. Έχετε εξετάσει ενδεχόμενες περιοδικές διακυμάνσεις των τιμών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

5. Έχετε εξετάσει ενδεχόμενες τοπικές διαφοροποιήσεις των τιμών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

6. Έχετε εξετάσει το βαθμό επισφάλειας της αγοράς (το ρίσκο);

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

7. Έχετε εξετάσει το ύψος των προμηθειών προς πωλητές/ριες που κυ­ριαρχεί στην αγορά;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

8. Έχετε εκτιμήσει τη διαφήμιση που θα απαιτηθεί;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

9. Έχετε διαπιστώσει το επίπεδο των ανταγωνιστών/ριών σας σε διαφημί­σεις;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

10. Γνωρίζετε τα δίκτυα πωλήσεων των ανταγωνιστών/ριών σας;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

11. Έχετε σκεφθεί το δικό σας τρόπο αντιμετώπισης του θέματος διανομής;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

12. Έχετε εξετάσει τη δυνατότητα χαμηλότερων τιμών έναντι των ανταγωνιστών/ριών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

13. Έχετε εξετάσει τα αίτια που θα στρέψουν το καταναλωτικό κοινό προς εσάς;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

14. Έχετε εκτιμήσει εάν απαιτείται ένα μικρό εκθετήριο των προϊόντων και εντός της επιχείρησης;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

15. Έχετε σκεφθεί εάν απαιτείται ένα show- room;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

16. Έχετε εκτιμήσει πόσο και τι κατηγορίας προσωπικό απαιτείται στις πω­λήσεις;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

17. Έχετε σκεφθεί εάν το τμήμα πωλήσεων θα απαιτήσει κάποιον ειδικό ε­ξοπλισμό;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

18. Έχετε σκεφθεί αν θα ασκείτε στατικές, δυναμικές ή και των δύο μορφών πωλήσεις;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

19. Έχετε σκεφθεί τον τρόπο διανομής των προϊόντων σας και αν απαιτούνται ίδια μεταφορικά μέσα;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

20. Έχετε εκτιμήσει τι χώροι θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των πωλήσεων;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

21. Έχετε σκεφθεί την περίπτωση εξαγωγών;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

22. Έχετε σκεφθεί την περίπτωση συνεργασίας με τοπικούς/ες αντιπροσώ­πους;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

23. Έχετε σκεφθεί την περίπτωση franchising;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

24. Έχετε διαπιστώσει ποιο είναι το ύψος των προμηθειών προς πωλητή/ρια στην αγορά;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

25. Σκεφθήκατε την περίπτωση “telemarketing”;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

26. Σκεφθήκατε την περίπτωση doortodoor;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

27. Ασχοληθήκατε με τη συσκευασία;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Συντάκτης: Αντώνης Φιλιππουπολίτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.