Brexit: Οι συνέπειες που θα επέλθουν σε ταξίδια, εμπόριο, διαμονή, και εργασία

Συντάκτης: Flowmagazine

Ύστερα από την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την επίσημη θέση της σε ισχύ, την 31η Ιανουαρίου του 2020, ακολούθησε μία μεταβατική περίοδος, με σκοπό την διενέργεια των απαραίτητων διαπραγματεύσεων για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις διήρκησαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά την διάρκεια των οποίων, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την τελωνειακή ένωση, ώσπου, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2020, συνήφθη η συμφωνία που καθορίζει πλήρως τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. 

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της συμφωνίας είναι προσωρινή, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να τεθεί, επισήμως, εν ισχύ. Ζητήματα που θίγονται με την συμφωνία αποχώρησης και χρήζουν ενδελεχούς εξέτασης, από τις ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, έγκεινται στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και, αντίστοιχα, των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις είχε αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, ως κράτος-μέλος, καθώς και συνοριακά θέματα, ιδίως σε σχέση με το νησί της Ιρλανδίας.

Διαμονή και εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ε.Ε.

Οι πολίτες της Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε., και είναι ήδη εγκατεστημένοι νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2021, δύνανται να συνεχίσουν να διαβιούν και να εργάζονται στην χώρα όπου βρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι και έχουν λάβει άδεια παραμονής από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που σχεδιάζουν, μελλοντικά, να εγκατασταθούν στην Ε.Ε., το δικαίωμα τους να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης, πλην της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, δεν χορηγείται αυτόματα και δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς. Επιπλέον, τα επαγγελματικά προσόντα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα αναγνωρίζονται, πλέον, αυτόματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αντιθέσει με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα. Συγχρόνως, όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν ή να παραμείνουν στην Ένωση, για χρονικό διάστημα, άνω των 90 ημερών , θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που ισχύουν για τα άτομα που προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός της Ε.Ε. . Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτουν δεύτερη κατοικία στην Ένωση. Αναφορικά, τέλος, με τους Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν στην Αγγλία, με σκοπό να διαμείνουν ή να ασκήσουν εργασία μακράς διαρκείας, –ήτοι, περισσότερο από έξι μήνες-, θα πρέπει να πληρούν τους όρους μετανάστευσης που ορίζει η βρετανική κυβέρνηση, καθώς, επίσης, να διαθέτουν θεώρηση εισόδου(visa).

Ταξίδια

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να επισκεφθούν την Ε.Ε., για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις 90  ημέρες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη θεώρηση εισόδου. Ωστόσο, οι Άγγλοι πολίτες δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις επισπευσμένες διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων της Ε.Ε. και των τελωνειακών λωρίδων . Επιπλέον, οι Βρετανοί πολίτες πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο επιστροφής και, παράλληλα, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν αρκετά χρήματα στην κατοχή τους για την διαμονή τους, ενώ, τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για έξι, τουλάχιστον, μήνες από την επιστροφή τους.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς προηγούμενη θεώρηση, για διάστημα έως και έξι μηνών. Απαραίτητο έγγραφο, όμως, προκειμένου να καταστεί εφικτή η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το διαβατήριο.

Υγεία

Οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν προσωρινά στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης , βάσει της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Όσοι επιλέξουν να διαμείνουν, άνω των έξι μηνών, στην Βρετανία, καλούνται να καταβάλουν επιπρόσθετη χρέωση για την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

Erasmus

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να απέχει από το δημοφιλές πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, επιλέγοντας να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα ανταλλαγής. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές της Ε.Ε. δεν θα έχουν, πλέον, την δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής, με προορισμό την Βρετανία, ενώ, εξαίρεση θα ισχύει για τους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας , οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε πρόγραμμα ανταλλαγής με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών

Στον τομέα του εμπορίου, προβλέπονται νέες διαδικασίες για την μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θα λαμβάνουν χώρα αυξημένοι συνοριακοί έλεγχοι, αναφορικά με την τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, αφενός, όπως, επί παραδείγματι, η τήρηση των προτύπων υγιεινής, ασφαλείας, αλλά και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αλλά και των ισχυόντων Κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου, αφετέρου. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται περισσότερη γραφειοκρατία και επιπλέον κόστος.  Οι εισαγωγές στην Ε.Ε. θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις και κανονιστικούς ελέγχους, προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. . Αναφορικά, ακόμη, με τον τομέα των υπηρεσιών, οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ε.Ε.. Εάν, αντίθετα, επιθυμούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε., θα πρέπει να εγκαταστήσουν την έδρα τους σε κάποιο κράτος-μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου https://www.europarl.europa.eu/

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…