Εναλλακτικός Τουρισμός (Προδημοσίευση)

Συντάκτης: Ιωάννα Γιαννίκα

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο αθλητικός τουρισμός αναψυχής, ο πολιτιστικός, ο θαλάσσιος , ο τουρισμός υπαίθρου, ο γαστρονομικός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» ανέρχεται σε € 20.000.000,00.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Ενίσχυσης

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000 έως 400.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40%.Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων

Επιλέξιμοι Φορείς

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις) για τις οποίες να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. (Επιλεγμένα ΚΑΔ των κλάδων 50, 55,56,77,79,85,93)
 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2010.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
 • Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

1) Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού,

2) Κτιριακά , διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 60% του προϋπολογισμού)

3) Προβολή – Προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού)

4) Αμοιβές συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού)

5) Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού)

Ως ημερομηνία έναρξης των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

Περίοδος Υποβολής

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους ιστότοπους http://www.visitgreece.gr www.g,nto.gr , www.antagonistikotita.gr και στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ: http://www.efepae.gr

Συντάκτης: Ιωάννα Γιαννίκα,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.