Δράση “Αριστεία”, επιδότηση ερευνητικών έργων

Συντάκτης: Flowmagazine

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για το σκοπό αυτό  θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας, θα κατατάσσονται όμως, για λειτουργικούς λόγους, στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών
02. Φυσική και Αστρονομία
03. Χημεία και Επιστήμες Υλικών
04. Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική
05.Επιστήμες Μηχανικού 2: Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική
06. Ιατρικές Επιστήμες
07.Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
08. Κοινωνικές Επιστήμες
09. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
10. Ενέργεια και Περιβάλλον
Ανεξάρτητα από την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, σημειώνεται ότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η υποβολή προτάσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα και για την εξέταση τους υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο πλαίσιο της  διαδικασίας αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με ερευνητικά αντικείμενα που εμπίπτουν στους περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση αριθμ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (Άρθρο 6 Αρχές ηθικής δεοντολογίας).
Επιπλέον για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο έχει εκδοθεί για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) «Ethics for  researchers». Στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του FP7:  http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Εκπαίδευση – Κατάρτιση , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες, Νέοι, Άλλοι, Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται

Ερευνητές
Η πρόταση υποβάλλεται από τον Κύριο Ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή
  • μέλος ΕΠ ΤΕΙ  ή
  • Ερευνητής ερευνητικού φορέα.

Στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) καθώς και συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ. Στην ερευνητική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΚΕ, άλλοι ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υλοποίηση της Δράσης διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των προτάσεων.
β) Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων και επιμέρους περιοχών της  σύγχρονης έρευνας.
γ) Τα ερευνητικά έργα θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες που θα καθοδηγούνται από έναν Κύριο Ερευνητή (ΚΕ), ο οποίος θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής.
δ) Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιηθούν σε Φορείς Υποδοχής της Ελλάδας (ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν 3297/23.12.2004).
ε) Η δημόσια χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον Φορέα Υποδοχής στον οποίο απασχολείται ο Κύριος Ερευνητής. Ο Φορέας Υποδοχής θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χρηματοδότησης (π.χ. τη διενέργεια των πληρωμών, τη λογιστική παρακολούθηση των δαπανών, την πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου κ.λ.π.).
στ) Ο Κύριος Ερευνητής  θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη  διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων  πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης.
ζ) Τα Παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου  θα είναι (ενδεικτικά):

  • οι σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, οι τυχόν μονογραφίες,
  • η διάχυση των αποτελεσμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
  • τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, πιλοτικές μονάδες  κ.λπ.
  • οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις κ.λπ.

Τι χρηματοδοτείται

Οι κατηγορίες και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.
1) Αμοιβές προσωπικού
2) Δαπάνες Μετακινήσεων
3) Αποσβέσεις
4) Δαπάνες Δημοσιότητας και διάχυσης και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων
5) Συμπληρωματικές δαπάνες

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000€ με ελάχιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 150.000€.Σε εξαιρετικές και ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στα 800.000€ υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης θετικής εισήγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης από την αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή

Περίοδος υποβολής

από 2/6/2011 έως 1/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει εγκατασταθεί  στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dep_mo1@minedu.gov.gr

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…