18ο Πρόγραμμα χορηγιών και υποτροφιών προς αλλοδαπούς

Συντάκτης: Flowmagazine

Το Ίδρυμα προκηρύσσει το δέκατο όγδοο (18ο) ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών υποτροφιών με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2012, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου, καλλιτέχνες και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.

Κλαδοι/Τομεις Επιστημων

Οι Επιστήμες και οι αντίστοιχοι κλάδοι που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Φιλολογία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία
  • Κοινωνικές Επιστήμες(εξαιρείται η Νομική Επιστήμη), Πολιτικές Eπιστήμες, Κοινωνιολογία. Πολιτική Ανάλυση, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διοικητική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική.
  • Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Νέα Μέσα

Γενικες Προϋποθεσεις Συμμετοχης

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιστημονική έρευνα, μετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δημιουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και μόνο για τους κλάδους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατ’ αρχήν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

α) Αλλογενείς αλλοδαποί.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ειδικά για την κατηγορίαΑ, έχουν και οι Κύπριοι πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και κατοικούν μονίμως εκτός Ελλάδος.

γ) Μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι κάτοικοιεξωτερικού ελληνικής καταγωγής (από δευτέρας γενεάς και εξής), μόνο εάν φοιτούν σε αλλοδαπά πανεπιστήμια ή εργάζονται και διαμένουν μονίμως στην αλλοδαπή.

δ) Η ερευνητική χορηγία της κατηγορίας Α αφορά και σε Έλληνες την καταγωγή ή ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον ακαδημαϊκή επαγγελματική απασχόληση σε πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

ε) Η ως άνω διευκρίνιση αφορά επίσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας (Κατηγορίας Γ), οι οποίοι έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από δεκαπενταετίας (15ετίας)

Η έγκριση ή μη της χορηγίας ή υποτροφίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την απόλυτη κρίση του. Το ΔΣ του Ιδρύματος λαμβάνει υπ’ όψιν του αλλά δεν δεσμεύεται από τις εισηγήσεις επιστημονικών επιτροπών που ορίζει το ίδιο. Επομένως το ΔΣ εγκρίνει ή όχι τις αιτήσεις χωρίς καμία αιτιολογία. Οι διαβουλεύσεις του ΔΣ και οι εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών είναι εμπιστευτικές και δεν ανακοινώνονται υπό οιεσδήποτε συνθήκες στους υποψηφίους. Η υποβολή αιτήσεως σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της προκηρύξεως.

Δ/νση Αλληλογραφίας:

Γραφείο Αθηνών: Λ. Αμαλίας 56, 105 58 Αθήνα

Τηλ. 0030 210 3713000, Fax: 0030 210 3713013

Εντυπα Αιτησεων/Προθεσμια Υποβολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το κείμενο της Προκηρύξεως και τα έντυπα των αιτήσεων παρέχονται:

  • Από το Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς στο γραφείο Αθηνών της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντιπροσώπου του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα, οδός Αισχίνου 7, 105 58 Πλάκα, καθημερινά από Δευτέρα έωςΠαρασκευή, 10:00-15:00.
  • Με απλό ταχυδρομείο κατόπιν υποδείξεως της σχετικής διευθύνσεως από τους ενδιαφερόμενους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς με επιστολή, fax(++30 210 3713013) ή e-mail: ffp@onassis.gr,για να ζητήσετε τα έντυπα αιτήσεων.
  • Μέσω e-mail, ως συνημμένα αρχεία (Word& Acrobat), αφού γράψετε στη διεύθυνση ffp@onassis.gr
  • Στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος στο Internet: www.onassis.gr.

Στην περίπτωση που ζητήσετε από το αρμόδιο τμήμα να σας αποσταλεί η αίτηση, παρακαλούμε αναφέρετε με σαφήνεια: α) την κατηγορία χορηγίας ή υποτροφίας για την οποία ενδιαφέρεστε και β) την πλήρη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 29/02/2012

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2012 (ως απόδειξη εμπρόθεσμης αποστολής λαμβάνεται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου από τη χώρα αποστολής του φακέλλου υποψηφιότητος). Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνον ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ώρες, καθημερινώς 10:00- 15:00. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους ηλεκτρονικά μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2012.

Γενικες Παρατηρησεις

Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή προς εξέταση αν δεν συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένων των συστατικών επιστολών).

1. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν συνταχθεί ειδικά για την αίτηση της χορηγίας ή της υποτροφίας του Ιδρύματος και να απευθύνονται στο Ίδρυμα Ωνάση, Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς. Σημειώνεται ότι φωτοτυπίες συστατικών επιστολών δεν γίνονται δεκτές. Οι επιστολές μπορούν να σταλούν απ’ ευθείας στο Ίδρυμα από τους συστήνοντες ή να περιλαμβάνονται εξ’αρχής στον φάκελο του υποψηφίου.

2. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, τα έντυπα αιτήσεων και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, δηλ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ., πρέπει απαραιτήτως να συντάσσονται στην ελληνική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Αν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να μεταφράζονται επίσημα από αρμόδιες υπηρεσίες σε μία από τις ως άνω γλώσσες.

3. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή φωτοτυπίες των επισήμων εγγράφων (σε σχήμα σελίδος Α4 [297 x210 mm]).

4. Οι υποψήφιοι καλλιτέχνες υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασίας σε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Πρωτότυπα έργα τέχνης δεν γίνονται δεκτά. Τα δείγματα των έργων τέχνης δεν θα επιστρέφονται στους αποστολείς μετά την παρέλευση δύο ετών από την υποβολή τους.

5. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους απ’ ευθείας στο γραφείο Αθηνών της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντιπρόσωπο του Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για χορηγία ή υποτροφία το τελευταίο έτος και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα με νέα αίτηση δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά. Απαιτούνται μόνο τα εξής: α) έντυπο αιτήσεως με φωτογραφία β) νέο βιογραφικό σημείωμα γ) νέα επιστολή με την περιγραφή του ερευνητικού τους σχεδίου.

6. Πρώην υπότροφοιτου Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση για χορηγία ή υποτροφία μόνον εφ’ όσον έχουν παρέλθει πέντε πλήρη (5) ακαδημαϊκά έτη από το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο έκαναν χρήση της προηγούμενης χορηγίας ή υποτροφίας.

7. Πρώην υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν λάβει χορηγία ή υποτροφία δύο φορές ήδη, δεν δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

1) Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της χορηγίας πέραν του προβλεπόμενου από την προκήρυξη ορίου του ενός μηνός.

2) Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μετάθεσης της χορηγίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…