23/08/2017

Νέα Υποτροφία από το ΙΚΥ και την Εθνική Τράπεζα

Μία νέα υποτροφία έχει προκηρυχθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Αφορά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένων ειδικοτήτων που θα λάβουν τόσο υποτροφία για τα δίδακτρα του προγράμματος, όσο και μία θέση μερικής απασχόλησης στην Τράπεζα με ανάλογο μισθό. Θα δοθούν συνολικά 100 υποτροφίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Η υποτροφία αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές των εξής τεσσάρων επιστημονικών κλάδων: α) τραπεζική διοικητική και χρηματοοικονομικά, β) οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, γ) οικονομικές σπουδές και δ) θετικές επιστήμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φοιτητές πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 100 συνολικά θέσεις κατανέμονται περαιτέρω βάσει κλάδου και πόλης (αναλυτικά η κατανομή βρίσκεται στην προκήρυξη).

Τι παρέχει

Οι επιλαχόντες θα απολαμβάνουν τα εξής οικονομικά προνόμια:

 • μηνιαία τροφεία 500,00€ (ως ανταπόδοση της απασχόλησης στην Τράπεζα) και
 • ετήσιες δαπάνες διδάκτρων έως 3.000,00€ (εάν τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα έξοδα του προγράμματος).

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο ΙΚΥ μέχρι τις 04/09/2014 (ως ημερομηνία αποστολής ορίζεται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου):

 • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 • αντίγραφο βασικού πτυχίου Πανεπιστημίου / ΤΕΙ (βαθμός 7,00 και άνω),
 • αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (τουλάχιστον Β2 επιπέδου) της Αγγλικής,
 • στρατολογικό πιστοποιητικό τύπου Α' (για τους άνδρες υποψηφίους),
 • αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου έτους,
 • υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι σε περίπτωση που επιλεγεί δεν θα εργάζεται πουθενά αλλού,
 • συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην ελληνική (διατίθεται φόρμα),
 • επίσημη βεβαίωση αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το έτος 2014-2015,
 • επίσημη βεβαίωση από το Διευθυντή του προγράμματος που θα αναφέρει ότι ο φοιτητής δύναται να εργάζεται ημερησίως 5 ώρες κατ' ανώτατο όριο,
 • ΦΕΚ υπουργικής απόφασης βάσει του οποίου λειτουργεί το πρόγραμμα.

Διαδικασία αξιολόγησης

Για την επιλογή των υποτρόφων καταρτίζεται πίνακας μοριοδότησης. Η μοριοδότηση έχει ως εξής:

α) ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί 3,

β) η γνώση αγγλικής σε επίπεδο Β2 λαμβάνει 1 μόριο, σε Γ1 2 μόρια και σε Γ2 3 μόρια,

γ) η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος λαμβάνει από 0 έως 10 μόρια.

Αρχικά, καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες, στους οποίους εντάσσονται όσοι αιτούντες συγκεντρώνουν 27 μόρια και άνω. Μετά, αφού προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα έντυπα (καθότι κάποια πρέπει να εκδοθούν από τις γραμματείες μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους), καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες.

Μην ξεχάσετε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της προκήρυξης, η οποία υπόκειται σε όλες τις γραφειοκρατικές δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία μπορεί να είναι κουραστική, αλλά αν επιλεγείτε, το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει.


Share |