23/08/2017

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, 29/09/2015

eisodimatiki_enisxusi_oikogeneion_oreinon_kai_meionektikon_perioxon_etous_2015Με την 2/71338/0026/22-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ1Η-31Μ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών και την αριθ. 2/111270/0026/11-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓ6Η-ΞΓ0) ερμηνευτική εγκύκλιο, καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Από 1/9/2015 έως 31/12/2015 τα ΚΕΠ της χώρας ενημερώνουν ότι ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015».

Αναλυτικά, δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) Σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως και

Β) Σε τριακόσια (300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

  • Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του – ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ).
  • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2014 έως 31-12-2014) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, το συντομότερο δυνατό

  • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.
  • Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα – Βορείου Ηπείρου 20 (για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).

-  Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν μόνο ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητάς τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.


Share |