20/08/2017

Ειδικό Πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσεων

14/02/2013

Ειδικό Πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσεωνΤο Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 13ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους 2013/2014. Θα προσφέρει μέχρι 4 χορηγίες ως ακολούθως:

1. Μία χορηγία για έκδοση Διδακτορικής Διατριβής σε Βιβλίο ή Μουσικού έργου σε CD.
2. Δύο χορηγίες για την διεκπεραίωση αντίστοιχων Eρευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Μία χορηγία για την πραγματοποίηση Eπιστημονικού Συνεδρίου ή Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην Ελλάδα.

1. ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ‘Η ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προϋποθέσεις
Διδακτορική διατριβή:
α) Να έχει βαθμολογηθεί με άριστα ή να έχει λάβει κάποια άλλη τιμητική διάκριση.
β) Να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία.
γ) Να είναι έτοιμη προς έκδοση.
δ) Να έχει γίνει αποδεκτή προς έκδοση από έγκριτο εκδοτικό οίκο με συγκεκριμένους διατυπωμένους όρους (χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων και προϋπολογισμός).2
Μουσικό έργο:
α) Να έχει εκπονηθεί ως μέρος διδακτορικής διατριβής ή προγράμματος για το οποίο είχε λάβει ο υποψήφιος υποτροφία από το Ίδρυμα.
β) Να έχει βαθμολογηθεί με άριστα ή να έχει λάβει κάποια άλλη τιμητική διάκριση.
γ) Να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία.
δ) Να είναι έτοιμο προς έκδοση.
Η χορηγία καλύπτει το κόστος έκδοσης του βιβλίου ή του CD μέχρι του ποσού των € 10.000.-

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (με συμμετοχή τουλάχιστον ενός και κατά προτίμηση πλειόνων μελών του Συνδέσμου)
Προϋποθέσεις
α) Ο υποψήφιος, μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στον οικείο με την έρευνα κλάδο, κύριος ερευνητής και συντονιστής του προτεινομένου προγράμματος.
β) Η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου συναφή με την προτεινόμενη έρευνα.
δ) Το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης δεν πρέπει να αποτελεί επανάληψη διδακτορικής διατριβής ή άλλης εκπονηθείσας εργασίας.
ε) Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της πρωτοτυπίας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Αξιολόγηση
Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ελέγχονται ιδιαιτέρως η καινοτομία, η σκοπιμότητα και η αναμενόμενη επιστημονική ή και κοινωνική προσφορά της προτεινόμενης έρευνας, όπως επίσης, η δυνατότητα υλοποίησής της εντός του χρόνου της χορηγίας.
Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης ανά ερευνητικό πρόγραμμα ανέρχεται σε € 10.000.- ετησίως. Η μέγιστη διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 24 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος την 1η Οκτωβρίου 2013.
Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει το κόστος προμήθειας οργάνων, υλικών και βιβλίων, τα έξοδα ταξιδίων που τυχόν θα απαιτηθούν και ευλόγως την αποζημίωση του ή των ερευνητών. Τα όργανα, υλικά και βιβλία που θα αγορασθούν περιέρχονται στον αντίστοιχο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό φορέα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (με συμμετοχή πλειόνων μελών του Συνδέσμου και δυνατότητα πρόσκλησης προσωπικοτήτων από το εξωτερικό)
Προϋποθέσεις
Ο υποψήφιος:
α) είναι ο κύριος υπεύθυνος, διοργανωτής και συντονιστής του συνεδρίου ή της καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
β) αναφέρει ρητά το θέμα, το χρόνο και τόπο πραγματοποίησης του συνεδρίου ή της καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
γ) αναφέρει τα ονόματα των λοιπών μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιχορήγηση θεατρικών, κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων.
Αξιολόγηση
Σημειώνεται ότι προκειμένου για Συνέδριο, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπ’ όψιν η κοινωνική ανταποδοτικότητα και η αναμενόμενη ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη.5
Στην περίπτωση Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης θα αξιολογηθεί η πρωτοτυπία του θέματος, η αναμενόμενη κοινωνική απήχηση και ανταποδοτικότητα.
Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε € 10.000.-

 

Κοινωφελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης"

Σύνδεσμος: http://www.onassis.gr/

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ A.E.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210 37 13 050, fax: 210 33 15 913,

Ηλ. Διεύθυνση: fpapathanou.fph@onassis.gr, http://www.onassis.gr

 

Δικαιολογητικά:

1. ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ‘Η ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: Διατίθεται και υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: (http://www.onassis.gr > Σύνδεσμος Υποτρόφων > Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών).
Συμπληρώνεται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς καμμία παράλειψη από τον ίδιο τον υποψήφιο. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται στο Ίδρυμα:
2) Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται: προσωπικά στοιχεία υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα, Επιστημονική ή Καλλιτεχνική δραστηριότητα, διακρίσεις/βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις/καλλιτεχνικές παραγωγές.
3) Βαθμολογία Διατριβής ή Μουσικού έργου και άλλες διακρίσεις.
4) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ΑΕΙ, ή έγκριτους μουσικούς, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής ή καλλιτεχνικής εξέλιξης του υποψήφιου. Ο υπογράφων την επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει: α) πόσο χρόνο γνωρίζει τον υποψήφιο και με ποια ιδιότητα, β) ποια ήταν η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή ή καλλιτεχνική επίδοση και εξέλιξη του υποψήφιου.
Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές. Παράκληση να δίδονται σε κλειστό φάκελο στον υποψήφιο, ώστε να αποστέλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διαφορετικά να ταχυδρομούνται απ’ ευθείας από τους Καθηγητές στο Τμήμα Υποτροφιών προς Έλληνες > Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων (Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα).
5) Αντίγραφο της προς έκδοση Μελέτης ή του Μουσικού έργου.
6) Αντίγραφο συμφωνητικού από τον Εκδοτικό Οίκο ή την Μουσική Εταιρεία Παραγωγής για την ανάληψη έκδοσης του βιβλίου ή του μουσικού έργου.
7) Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη και να εξηγείται ο τρόπος κάλυψης αυτής, εάν δεν επαρκεί η χορηγία.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: Διατίθεται και υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: (http://www.onassis.gr > Σύνδεσμος Υποτρόφων > Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών). Συμπληρώνεται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς καμμία παράλειψη από τον ίδιο τον υποψήφιο. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται στο Ίδρυμα:
2) Βιογραφικό Σημείωμα, του κύριου ερευνητή και των συνερευνητών, στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται: προσωπικά στοιχεία υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες. Επίσης, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, διακρίσεις/βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, δημοσιεύσεις ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα.
3) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ΑΕΙ, ή πρόσωπα που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής εξέλιξης του υποψήφιου. Ο υπογράφων την επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει: α) πόσο χρόνο γνωρίζει τον υποψήφιο και με ποια ιδιότητα, β) ποια ήταν η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή επίδοση και εξέλιξη του υποψήφιου. Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές. Παράκληση να δίδονται σε κλειστό φάκελο στον υποψήφιο, ώστε να αποστέλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διαφορετικά να ταχυδρομούνται απ’ ευθείας από τους Καθηγητές στο Τμήμα Υποτροφιών προς Έλληνες > Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων (Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα).
4) Αναλυτική Ερευνητική πρόταση όπου θα αναγράφονται: Αντικείμενο, στόχος και πρωτοτυπία της έρευνας, ποια η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή. Μεθοδολογία, Χρονοδιάγραμμα. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.
5) Ενδεικτική Βιβλιογραφία για το προτεινόμενο θέμα.
6) Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη και να εξηγείται ο τρόπος κάλυψης αυτής, εάν δεν επαρκεί η χορηγία

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (με συμμετοχή πλειόνων μελών του Συνδέσμου και δυνατότητα πρόσκλησης προσωπικοτήτων από το εξωτερικό)
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση: Διατίθεται και υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: (http://www.onassis.gr > Σύνδεσμος Υποτρόφων > Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών). Συμπληρώνεται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς καμμία παράλειψη από τον ίδιο τον υποψήφιο. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται στο Ίδρυμα:
2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του κύριου υπευθύνου και των λοιπών συμμετεχόντων (4 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά στοιχεία υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες. Επίσης, επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, διακρίσεις/ βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια/καλλιτεχνικές διοργανώσεις, δημοσιεύσεις, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα.
3. Αιτιολογημένη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ποιοι οι στόχοι του Συνεδρίου ή της εκδήλωσης, εάν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάτι ανάλογο με παρεμφερές θέμα, ποια η πρωτοτυπία, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη (επιστημονικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά), σε τι κοινό απευθύνεται, πως θα αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα του συνεδρίου.
4. Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ή της Καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
5. Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη και να εξηγείται ο τρόπος κάλυψης αυτής, εάν δεν επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος.


Λήξη υποβολής: 31/03/2013


Share |